เกษตรนาแปลงใหญ่

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญ่

ข้อมูลเกษตรนาแปลงใหญ่

ข้อมูลเกษตรนาแปลงใหญ่


ข้อมูลเกษตรนาแปลงใหญ่


ข้อมูลการติดตามพื้นที่ปลูกข้าวและคาดการณ์ผลผลิต


ข้อมูลสำหรับผู้ดูแลระบบ


ข้อมูลผลผลิตข้าว

คณะวิจัย ปี2563
คณะวิจัย ปี2562 คณะวิจัย ปี2563


...


หัวหน้าแผนงานวิจัย

รองศาสตร์จารย์ ดร.อารีย์ เชื้อเมืองพาน
Assoc. Prof. Dr.Aree Cheamuangphan

คณะเศรษฐศาสตร์

areech@mju.ac.th
0-5387-5304, 5250-1


...


หัวหน้าโครงการวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิงหะวาระ
Asst. Prof. Dr.Montri Singhavara

คณะเศรษฐศาสตร์

Montri_sh@mju.ac.th
0-5387-5299, 5250-1


...


หัวหน้าโครงการวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
Asst. Prof. Dr.Raphassorn Kongtanajaruanun

รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์

raphassorn@mju.ac.th
0-5387-5293, 5250-1

...


หัวหน้าโครงการวิจัย

อาจารย์ ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์
Dr.Nateetip Sanpatanon

คณะบริหารธุรกิจ

nateetip@mju.ac.th
0-5387-3550


...


หัวหน้าโครงการวิจัย

นายสมชาย อารยพิทยา
Mr.Somchai Arayapitaya

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
งานวิจัยและพัฒนากองเทคโนโลยีดิจิทัล

somchai@mju.ac.th
0-5387-3278

...


ผู้ช่วยนักวิจัย

อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน
Prof.Non Pinngern

ผู้ช่วยคณบดี
คณะบริหารธุรกิจ

nonp2552@hotmail.com
086-671-0361

ที่อยู่


มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

โทรสาร


0-5387-3015

โทรศัพท์


0-5387-3000